tiistai 14. toukokuuta 2013

K.H.Renlundin museon kesänäyttely esittelee erityistaidetta

 

IN VIEW - I SIKTE

-erityistaidetta Ruotsista ja Suomesta


Roosin talolla ja näyttelyhallilla 30.5.-15.9.2013
K.H.Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon vuoden 2013 kesänäyttelyssä päästään tutustumaan erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden töihin. Näyttelyn tuottaa ruotsalainen taideateljee Inuti. Mukana näyttelyssä on kaikkiaan 13 erityistä tukea tarvitsevaa taiteilijaa ruotsalaisista Inutin ja Inuti 2:n ateljeista, ja taidekoulu Linneasta sekä suomalaisista Kaarisillan ja Vaalijalan taidepesulan ateljeista.


Inutin ja Inuti 2:n ateljeet Tukholmassa ovat merkittäviä outsider–taiteen kansainvälisiä toimijoita, joilla on korkeatasoista näyttelytoimintaa ympäri Eurooppaa. Ateljeet luovat erityistä tukea tarvitseville henkilöille mahdollisuuksia oman taiteilijuutensa kehittämiseen ja omien taideteostensa esille tuomiseen. Taidekoulu Linneassa Tukholmassa erityistä tukea tarvitseville nuorille tarjotaan monipuolista ja laadukasta taiteen opetusta ja monet heistä siirtyvätkin työskentelemään Inutiin opintojensa jälkeen.


Suomessa erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille suunnattuja taidetyöpajoja toimii mm. Nastolan Kaarisillassa ja Vaalijalan taidepesulassa. Ensiksi mainittu on toteuttanut taidetoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille jo 25 vuoden ajan. Kummastakin paikasta osallistuu taiteilijoita näyttelyyn. Osa Suomen erityistaidetyöpajoista muodostaa Luovat Erot –verkoston, jonka toimintaa koordinoi Maaseudun Sivistysliitto. Myös K.H.Renlundin museossa toimiva ITE-museo on mukana tässä verkostossa ja on aloittanut oman erityistaidetyöpaja kokeilunsa yhteistyössä Keski-Pohjanmaan opiston Virtaset-ryhmän kanssa tänä keväänä. Näyttelyssä päästään tutustumaan myös heidän töihinsä.


ITE-taiteella tarkoitetaan itseoppineiden kansantaiteilijoiden taidetta, erityistaiteella taas erityistä tukea tarvitsevien taidetta. Ideologialtaan ne lähtevät samalta pohjalta. ITE-taiteen periaatteena on jokaisen ihmisen oikeus taiteeseen, yhdenvertaisuus paitsi taiteen vastaanottajana, myös tekijänä. Erityistaidetoiminta sopii siksi hyvin ITE-museon palvelukonseptiin. Sen perustana on ajatus taiteen tekijyyden tasa-arvoisuudesta eli erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeudesta heidän lähtökohtansa huomioonottavaan taidetoimintaan. Siihen kuuluvat mahdollisuus laadukkaaseen taidekasvatukseen ja myöhemmin taiteilijuutta tukeviin toimiin.IN VIEW - I SIKTE

– specialkonst från Sverige och Finland


I Rooska gården och utställningshallen 30.5.-15.9.2013
K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums sommarutställning 2013 presenterar konst av konstnärer med särskilda behov. Utställningen produceras av den svenska konstateljén Inuti. I utställningen medverkar totalt 13 konstnärer från ateljéerna Inuti och Inuti 2, från den svenska konstskolan Linnea och därtill från de finländska verkstäderna Kaarisilta och Vaalijalas konsttvätteri.


Ateljéerna Inuti och Inuti 2 i Stockholm är betydande aktörer inom den internationella outsider-konsten och bedriver högklassig utställningsverksamhet runtom i Europa. Ateljéerna ger intellektuellt funktionshindrade personer en möjlighet att utveckla sitt personliga konstnärskap samt att föra fram de egna konstverken. På konstskolan Linnea i Stockholm ges en mångsidig och kvalitativ grundundervisning i konstämnen för unga med särskilda behov och många av dem fortsätter därefter sitt konstutövande på Inuti.


I Finland finns verksamhet för konstnärer med behov av särskilt stöd bl.a. vid konstverkstaden Kaarisilta i Nastola och vid Vaalijala konsttvätteri. Den förstnämnda har redan i över 25 år ordnat konstverksamhet för personer med särskilda behov. Konstnärer från dessa ateljéer deltar i utställningen. En del av specialateljéerna i Finland bildar tillsammans ett nätverk vid namn Luovat Erot (Skapande Skillnader) vars verksamhet koordineras av Maaseudun Sivistysliitto. Även ITE-museet, som fungerar inom K.H.Renlunds museum, är med i detta nätverk och har i vår inlett ett eget försök till specialkonstverkstad i samarbete med Virtaset-gruppen i Mellersta Österbottens kulturinstitut. Deras konstverk finns också framme i utställningen.

Med begreppet ITE-konst avses konst utav självlärda folkkonstnärer, medan specialkonst syftar på konst utav personer med särskilda behov. Ideologiskt utgår de från samma grund. ITE-konstens grundprincip är varje människas rätt till konst, jämlikhet inte enbart som mottagare, utan även som konstutövare. Specialkonstverksamheten passar därför bra inom ITE-konstens servicekoncept. Dess grundsyn är jämställdhet inom konstutövandet så att även personer med behov av särskilt stöd ska ha rätt till konstverksamhet som beaktar deras utgångspunkt. Det innebär att ge möjlighet till kvalitativ konstpedagogik och därefter ledd verksamhet som stöder konstnärskapet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti